7Webdesign Logo | 7webdesign.nl
_ Algemene Voorwaarden

7webdesign

Artikel 1: Definities ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Artikel 2: Offerte ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Artikel 3: Overeenkomst ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Artikel 4: Prijzen …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
Artikel 5: Betaling …………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
Artikel 6: Levering ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
Artikel 7: Eigendomsoverdracht……………………………………………………………………………………………………………… 6
Artikel 8: Eigendom productiemiddelen ………………………………………………………………………………………………….. 6
Artikel 9: Eigendom opdrachtgever, pandrecht ………………………………………………………………………………………… 6
Artikel 10: Intellectuele eigendom ………………………………………………………………………………………………………….. 7

7webdesign Rosa ,
Manusstraat 47 5612 RA Eindhoven 
 info@7webdesign.nl
www.7webdesign.nl

Artikel 1: Definities

Onder ‘7webdesign’ wordt verstaan: 7wendesign, gevestigd te Eindhoven, inclusief al  haar ondernemingen en rechtsopvolgers. 

Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens  rechtsopvolger die aan 7webdesign de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of  tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte. 

Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan 7webdesign om tegen  betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.

Onder ‘het vervaardigen van zaken’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een  product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server. 

Onder ‘de door 7webdesign vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product of een  product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server. 

Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen 7webdesign ten behoeve  van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder  andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee, het opleveren van een website en  tevens het opstellen van adviezen op het gebied van marketing en communicatie. 

Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of  te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten  werkzaamheden verbonden kosten.  Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere  middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of  verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in  de meest ruime betekenis van het woord. 

Artikel 3: Overeenkomst 

Een overeenkomst met 7webdesign komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging  van Dutchwebdesign door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd. 

De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van 7webdesign, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden  overeengekomen. 

Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk  aan 7webdesign te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan  komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.  

De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door  7webdesign.  

De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten  laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. 7webdesign zal opdrachtgever tijdig, maar minimaal  voor de doorvoering van de wijzigingen, informeren over eventueel te voorziene meerkosten. Het  vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal  besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk  beschouwd uurtarief, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.  

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door 7webdesign buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.  

Artikel 5: Betaling 

7webdesign draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.

7webdesign is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een  factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is  7webdesign bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst  te ontbinden. 

Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door 7webdesign aan te wijzen rekening. 

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe  strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsboete verschuldigd gelijk aan de  geldende wettelijke boete. Indien 7webdesign zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit  handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso  gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd  worden op 15% van de hoofdsom en boete met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW. 

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van 7webdesign binnen 14 dagen na  factuurdatum aan 7webdesign schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij  gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het  factuurbedrag.

Artikel 7: Eigendomsoverdracht 

7webdesign behoudt zich het eigendom voor van alle door 7webdesign vervaardigde zaken  en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan  7webdesign verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

Artikel 9: Eigendom opdrachtgever, pandrecht  

7webdesign zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst  aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de  bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van  7webdesign dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit  risico af te sluiten. 

De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er ,voorafgaande aan de verstrekking aan  7webdesign van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informa‐ tiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze zaken onder  zich te houden

De opdrachtgever verleent 7webdesign pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming  van de overeenkomst met 7webdesign door hem in de macht van 7webdesign worden  gebracht, zullen tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit  welke hoofde ook aan 7webdesign verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke  schulden daaronder mede begrepen. 

Artikel 2: Offerte

Alle offertes van 7webdesign zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. 7webdesign heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

Alle offertes uitgebracht door 7webdesign geschieden, tenzij anders overeengekomen, voor   kosten van de opdrachtgever. 7webdesign zal de prijs voor het uitbrengen van de offerte vooraf  bepalen en aan de opdrachtgever schriftelijk meedelen. 

Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door 7webdesign, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van  deze voorwaarden of bijzondere afspraken door de opdrachtgever brengt met zich mee dat  opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte  tot stand te laten komen, aan 7webdesign te vergoeden. 

Offertes van 7webdesign zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.  De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

Artikel 4: Prijzen 

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde  heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. 

De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. 7webdesign behoudt  zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 10% van de overeengekomen prijs extra te  factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan 10%, dan zal 7webdesign op een zo kort  mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te  komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met 7webdesign.  Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot  op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. 7webdesign behoudt in ieder  geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie,  alsnog uit te voeren. 

Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn: wijzigingen in de prijzen, voordat  levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de  Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de  kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor 7webdesign ten tijde van het aangaan van de  overeenkomst onvoorzien was. 

De beperking van lid 2 van dit artikel van 10% prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever  tekort schiet in haar informatieplicht naar 7webdesign als bedoeld in artikel 2 lid 4, of in het geval  wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens  7webdesign.

7webdesign is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer  een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs  bepalen. 

Inhoud wisselAls gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 3, 4 en 5 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de  maximum prijsoverschrijding van 10% uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een  wijziging in de overeenkomst meer bedragen dan 10%, dan zal 7webdesign, na overleg met de  opdrachtgever, op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen. 

Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de  overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben  gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie¬methoden en gehanteerde  calculatietarieven worden berekend. 

Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is  overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen  prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de  wijziging bepaald op basis van nacalculatie, gebaseerd op de door Dutchwebdesign besteedde uren.  Deze nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk beschouwd uurtarief.

Artikel 6: Levering 

Bij opdrachtneming zal 7webdesign in overleg met opdrachtgever een oplevertermijn bepalen.  7webdesign zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen.  

Deze opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele  overschrijding van een genoemde levertijd brengt 7webdesign niet in verzuim en geeft de  opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming  van enige verplichting jegens 7webdesign. 

Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal 7webdesign zo snel mogelijk  contact opnemen met de opdrachtgever om in overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare  oplossing te komen. 

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale  prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte  van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8: Eigendom productiemiddelen

Alle door 7webdesign vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, ,  databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van  7webdesign, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn  vermeld. 

7webdesign is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te  geven.  7webdesign is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdracht‐ gever te bewaren. 

Indien 7webdesign en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door  7webdesign zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en  zonder dat 7webdesign instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Eventuele kosten voor  het door 7webdesign bewaren van in lid 1 bedoelde zaken komen voor rekening van  opdrachtgever. 

Artikel 10: Intellectuele eigendom 

Rapporten of documenten die zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede  door 7webdesign vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.  

De intellectuele eigendomsrechten op het door 7webdesign vervaardigde materiaal berusten bij  7webdesign. Het intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk  schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor  overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.  

De door 7webdesign volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,  ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerpro‐ grammatuur, databestanden,

fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie‐ en  hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan,  mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere  wettelijke bescherming voor 7webdesign bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in  het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern  gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern  gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe  gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van 7webdesign vereist. 

7webdesign behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te  wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever  niet wordt geschaad.  

7webdesign zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover  de opdrachtgever door het gebruik van de door 7webdesign vervaardigde zaken inbreuk zou  maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van deze derden.  

De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde 7webdesign met  bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en  medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen  noodzakelijk is.